Traject Dorpsvisie

Het proces om te komen tot de Dorpsvisie duurt dit hele jaar 2021.

Op de pagina resultaten kunt u meer lezen over wat er tot en met nu gebeurd is en wat het heeft opgeleverd.

De Concept Visie, met als titel: “Smilde Bruist; Visie op Smilde” is op 31 augustus door het college van burgemeester en wethouders als concept vastgesteld. Als Bewonersplatform zijn we hier erg blij mee en trots op.

We zitten nu in de afrondende fase. De Concept Visie heeft vanaf 9 september tot 6 oktober ter inzage gelegen. De termijn om zienswijzen in te dienen is nu afgelopen. U kunt de Concept Visie nog downloaden via onderstaande link:

De binnengekomen zienswijzen en reacties zijn nu door het College van B&W bekeken en beoordeeld. De definitieve versie van de Visie op Smilde wordt op 2 december besproken in de Raadscommissie Ruimte en Groen; het is de bedoeling dat deze op 16 december van dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Hieronder voor de volledigheid het totale traject, vanaf de start eind 2020

Start en bewonersenquête (week 49 van 2020 – week 8 van 2021)

Een vliegende start om de huidige situatie vast te leggen, beleidsmatige zaken en ideeën te verkennen én bij bewoners, stakeholders en gemeente op te halen wat er leeft in Smilde.

Deze fase is afgerond.

Agenda voor de toekomst (week 9 – 15 van 2021)

Inzicht krijgen in wat er op Smilde afkomt; wat gebeurt er buiten? Samen bespreken (gemeente, inwoners en stakeholders) hoe Smilde er uit moet gaan zien.

Ook deze fase is afgerond.

Op 20 april is er een terugkoppeling vanuit de gemeente naar de vertegenwoordigers van het Bewonersplatform en van de organisaties.

Scenariostudie (week 16 – 23 van 2021)

Op basis van de resultaten tot nu toe samen met gemeente en bewoners scenario’s ontwikkelen. Uiteindelijk wordt een voorkeursscenario bepaald.

Ook deze fase is nu afgerond.

Concept Visie op Smilde (week 24 – 37 van 2021, incl. vakantie)

En ook deze fase is nu afgerond.

Uitwerken van het voorkeursscenario tot een daadwerkelijke visie. Ter toetsing wordt deze uiteraard ook aan de inwoners van Smilde voorgelegd voor de formele inspraakprocedure.

Rapport Visie op Smilde (week 38 – 50 van 2021)

De termijn om te reageren (t/m 6 oktober) is afgelopen. Alle reacties op de concept visie zijn dan verwerkt en de definitieve ‘Visie op Smilde’ wordt afgerond.

2 december 2021: behandeling Visie op Smilde in Commissie Ruimte en Groen

16 december 2021: definitieve vaststelling Visie op Smilde door de gemeenteraad