Resultaten: Concept Visie op Smilde; Smilde Bruist!

Op deze pagina brengen wij steeds verslag uit van wat we gedaan hebben rond de Dorpsvisie voor Smilde en van het resultaat daarvan. Ook van de uitkomsten van bv bijeenkomsten en activiteiten om de inbreng van onze inwoners op tafel te krijgen.

Op 31 augustus is de Concept “Smilde Bruist! Visie op Smilde” door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze Concept Visie is het resultaat van een uitgebreid proces, met o.a. de discussie in mei/juni over de drie scenario’s en alle reacties daarop (zie hieronder).

De concept Visie op Smilde kun je hier downloaden. Zie verder de pagina traject over op verder afhandeling en vaststelling.

Inmiddels zijn ook de ingediende zienswijzen beoordeeld door de gemeente. De visie wordt besproken in de Raadscommissie Ruimte en Groen op donderdagavond 2 december. Zie hiervoor de website van de gemeente, commissie ruimte en groen. De stukken staan bij agendapunt 11.2.

Hieronder een korte terugblik op het traject en de resultaten.

In september, toen de concept visie ter inzage lag, hebben we, samen met de gemeente, de Concept Visie op Smilde onder de aandacht gebracht van onze inwoners. We hebben ook een paar exemplaren neergelegd op locaties zoals het Dorpshuis, de Sporthal, de Bibliotheek het Beurtschip en de Meerpaal, met reactieformulieren daarbij. En als Bewonersplatform zaten we op 2 oktober in het Dorpshuis ; een aantal Smildegers maakte gebruik van deze mogelijkheid om vragen te stellen en op weg geholpen te worden om een zienswijze in te dienen.

De Visie op de toekomst, die met en door de inwoners van Smilde tot stand is gekomen, geeft het toekomstbeeld aan voor de periode tot circa 2030. Hij heeft als titel: Smilde bruist!

Smilde heeft een aantal bijzondere kwaliteiten, die gekoesterd moeten worden. De Drentse Hoofdvaart met aan beide kanten het lintdorp, de Koepelkerk en het parkje, historische bebouwing en boerderijen en het kleine sluiscomplex aan de Molenwijk. En de natuur is overal dichtbij. Inwoners zijn betrokken bij elkaar en Smilde kent een rijk verenigingsleven.

Verbeteringen

Samen met de Smildegers wil de gemeente inzetten op onder meer het verbeteren van de uitstraling van het dorp, het creëren van een bruisend hart met kansen voor horeca, het bouwen van (starters)woningen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte.

Als Bewonersplatform zijn wij heel blij (en ook trots) dat de gemeente in samenspraak met het dorp een nieuwe concept Visie op Smilde heeft ontwikkeld. Deze visie vormt als het ware het spoorboekje voor de toekomst van Smilde. Wij zullen alles op alles zetten dat de visie ook gerealiseerd gaat worden. De gemeente, Actium en de belangenorganisaties zijn belangrijke partners hierbij. 

Ook wethouder Dennis Bouwman is tevreden: “Deze visie is echt een product van het dorp zelf. Heel veel inwoners hebben de enquête ingevuld en hebben hun mening gegeven in onze marktkraam in het dorp. Het Bewonersplatform Smilde heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd in het hele proces. Met deze nieuwe visie is Smilde klaar voor de toekomst.”

Wat waren de eerdere resultaten dit jaar, die uiteindelijk hebben geleid tot deze Concept Visie op Smilde?

Scenario studies mei/juni 2021: hoe zou Smilde er uit moeten gaan zien?

Deze fase van de scenariostudies ging vooraf aan het opstellen van de Concept Visie. Op basis van de Bewonersenquête (zie hieronder) en de themabijeenkomsten waren 3 mogelijke denkrichtingen (scenario’s) opgesteld. Daar konden alle Smildigers op reageren, digitaal of bij een kraam. Het Bewonersplatform heeft veel moeite gedaan om zoveel mogelijk inwoners van ons dorp daarbij te betrekken, o.a. via een huis-aan-huis verspreide brief. We willen graag iedereen bedanken die zijn mening en inbreng heeft gegeven in deze fase. Want alleen samen kunnen we Smilde nog mooier en beter maken!

Filmpje met o.a. de scenario’s

Er is een filmpje gemaakt waarin een toelichting wordt gegeven op het proces tot nu toe, de resultaten daarvan en de scenario’s. Als u alleen de toelichting op de scenario’s wilt zien, start het filmpje dan bij minuut 10. Het filmpje is te bekijken via deze link filmpje en scenarios.

De bewonersenquête in februari en de themabesprekingen daarna

Er waren in totaal ruim 400 enquêtes ingeleverd, digitaal en op papier. Dat is een mooi resultaat. Als bewonerscommissie hebben we ervoor gezorgd dat de enquête op papier werd afgeleverd bij veel oudere Smildegers. En dat mensen, die die niet zo goed thuis zijn op de computer, een papieren exemplaar konden ontvangen. Dank jullie allemaal voor het meedoen met deze Bewonersenquête! Zo hebben we een goede start kunnen maken om samen tot een mooie en goede visie voor Smilde te komen.

De resultaten zijn in maart in vier verschillende themabijeenkomsten besproken met de ‘stakeholders’ (vertegenwoordigers van Smildeger organisaties), leden van het Bewonersplatform en ambtenaren. Daarbij is gekeken naar sterke en zwakke punten en waar de kansen en bedreigingen voor Smilde liggen. Aan de hand van kaartjes werd gekeken naar de bestaande situatie en naar mogelijkheden voor de toekomst.

De vier thema’s die besproken zijn waren:

  • wonen
  • voorzieningen & werken
  • ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur en
  • naoberschap, welzijn & zorg.

De belangrijkste punten uit de periode t/m april 2021

Uit de resultaten van de enquête en de themabijeenkomsten komt naar voren, dat veel Smildegers hun dorp fijn en rustig vinden om te wonen. Er is een goed aanbod van voorzieningen. Naoberschap is in Smilde aanwezig en er is een aantal actieve dorpsverenigingen. De Drentse Hoofdvaart, lintbebouwing en de koepelkerk worden genoemd als karakteristiek voor Smilde.

Uiteraard zijn er ook dingen die beter of anders kunnen. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan meer ontmoetingsplekken, zeker ook voor jongeren; en is er een wens om een dorpshuis te realiseren in combinatie met onderwijs, sport en zorg. Ook vindt een groot deel van de respondenten dat er te weinig betaalbare woningen en kavels zijn. De verkeersveiligheid van de Suermondsweg en de slechte staat van sommige trottoirs zijn duidelijke aandachtspunten.